Poradenská konzultačná činnosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov

programy:

Assessment Centre /AC/

Cieľom Assessment Centra je identifikácia a komplexné hodnotenie odbornej spôsobilosti, schopností a štruktúry osobnosti z aspektu plnenia konkrétnej pracovnej funkcie. Prakticky to znamená taký výcvik účastníkov, kde sú simulované najdôležitejšie problémy danej pracovnej náplne.

Kvalitu kandidátov starostlivo posudzujú viacerí hodnotitelia - pozorovatelia z radov psychológov, špecialistov na túto oblasť a zástupcovia budúceho zamestnávateľa.

Výstupom Assessment Centra je výber úspešného kandidáta, najvhodnejšieho pre danú pracovnú pozíciu. Podkladmi pre toto rozhodnutie sú výsledky špecificky nastavených štandardizovaných psychodiagnostických testov, hodnotenia praktických cvičení a prezentácie kandidáta a súhlas budúceho zamestnávateľa, predstaviteľa spoločnosti, pre ktorú sa AC realizuje.

Development Centre /DC/

Cieľom Development Centra je zmapovanie kompetencií zamestnancov a nastavenie plánov ich ďalšieho rozvoja vysoko spoľahlivými modernými metódami.

Development Centre je efektívnym nástrojom na vytváranie individuálnych, merateľných rozvojových plánov, na identifikáciu talentov spoločnosti a ich ďalšieho rozvoja.


Poradenstvo o pri výbere zamestnancov - testovanie kandidátov odborníkmi z radov skúsených psychológov, vyhodnotenie testov a vypracovanie hodnotiacich správ pre zamestnávateľa.


Vzdelávací kurz:

      ·         EFEKTÍVNE RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Vzdelávacie moduly:

      ·         Základy personalistiky                                      

      ·         Nábor a výber zamestnancov

      ·         Koučovanie a adaptačný proces

      ·         Motivácia a hodnotenie zamestnancov

      ·         Efektívne spôsoby vedenia zamestnancov

      ·         Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov