VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Kurzy sú vypracované na základe priebežnej  analýzy kľúčových rozvojových potrieb zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb od r.2009, dlhodobej komunikácie s riaditeľmi zariadení a spätných väzieb od absolventov našich vzdelávacích a tréningových programov.

V zmysle Zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní je účelom týchto vzdelávacích aktivít prehlbovanie kvalifikácie odborných zamestnancov. 

Rozvojové programy sú  zamerané na priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb a vedú k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti.

Vzdelávanie realizujeme:

I: formou interných školení: v dohodnutom termíne priamo v školiacich priestoroch objednávateľa zvolenej vzdelávacej aktivity

II: formou verejných kurzov: ktoré organizujeme  v krajských mestách podľa schváleného harmonogramu

III. online formou  


Termíny pre konkrétne mestá sú stanovené pružne, priebežne, na základe počtu doručených nezáväzných prihlášok a sú zverejnené v časti AKTUÁLNE TERMÍNY

Kontakt pre viac informácií: adevec@adevec.sk

Kurzy:

I. Rozvoj osobnostných a sociálnych kompetencií poskytovateľov sociálnych služieb


ROZSAH KURZU:  100 vyučovacích hodín             


Kurz tvorí 11 samostatných vzdelávacích modulov: 


1.     ROZVOJ EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE

         ROZSAH : 8 hodín 

2.     ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTOM SENIOROM 

          ROZSAH : 8 hodín 

3.     ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A AUTIZMOM

       ROZSAH : 8 hodín   

4.     ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM

         ROZSAH : 8 hodín        

5.     STRATÉGIE ZVLÁDANIA KONFLIKTOV V PRAXI POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

         ROZSAH : 8 hodín         

 6.    STRATÉGIE ZVLÁDANIA AGRESIVITY

         ROZSAH : 8 hodín

7.     PROAKTÍVNE ZVLÁDANIE PSYCHICKEJ ZÁŤAŽE A STRESU

         ROZSAH : 8 hodín 

8.     ZÁSADY PSYCHOHYGIENY, DUŠEVNÁ ODOLNOSŤ A PREVENCIA VYHORENIA

         ROZSAH : 8 hodín      

9.   BUDOVANIE TÍMU A TÍMOVÁ  PRÁCA

         ROZSAH : 8 hodín 

10.  PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

         ROZSAH :  20 hodín 

11.  TVORBA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

         ROZSAH : 8 hodín  


II. Komunikácia s náročným klientom

Rozsah kurzu:  60 vyučovacích hodín 

cieľová skupina:  sociálny pracovník , psychológ, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, logopéd a i.

Kurz  je zameraný na oblasť starostlivosti o duševné zdravie a tvoria  ho 3  vzdelávacie  moduly:

1.   KOMUNIKÁCIA S KLIENTMI S KLIENTMI S MENTÁLNYM ZNEVÝHODNENÍM A AUTIZMOM

ROZSAH :  20 hodín 

2.   KOMUNIKÁCIA S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM

ROZSAH :  20 hodín 

3.   STRATÉGIE ZVLÁDANIA AGRESIVITY

ROZSAH :  20 hodín 

III. Psychosociálny výcvik

Rozsah kurzu: 30 vyučovacích hodín 

Kurz tvoria 3  vzdelávacie moduly: 

1.        EQ, SEBAUVEDOMENIE A SEBAPOZNÁVANIE

ROZSAH :  10 hodín 

2.       KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI

ROZSAH :  10 hodín 

3.       RIEŠENIE KONFLIKTOV 

      ROZSAH :  10 hodín