VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Kurzy sú vypracované na základe priebežnej  analýzy kľúčových rozvojových potrieb zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb od r.2009, dlhodobej komunikácie s riaditeľmi zariadení a spätných väzieb od absolventov našich vzdelávacích a tréningových programov.

V zmysle Zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní je účelom týchto vzdelávacích aktivít prehlbovanie kvalifikácie odborných zamestnancov. 

Rozvojové programy sú  zamerané na priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti sociálnych služieb a vedú k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti.

Vzdelávanie realizujeme:

I: formou interných školení: v dohodnutom termíne priamo v školiacich priestoroch objednávateľa zvolenej vzdelávacej aktivity

II: formou verejných kurzov: ktoré organizujeme v kažnom krajskom meste, podľa schváleného harmonogramu.


Termíny pre konkrétne mestá sú stanovené pružne, priebežne, na základe počtu doručených nezáväzných prihlášok a sú zverejnené v časti AKTUÁLNE TERMÍNY

Kontakt pre viac informácií: adevec@adevec.sk

Kurzy:

I. Rozvoj osobnostných a sociálnych kompetencií poskytovateľov sociálnych služieb

Rozsah kurzu:  200 vyučovacích hodín             

Kurz tvorí 12 samostatných vzdelávacích modulov: 

1.     PSYCHOSOCIÁLNY VÝCVIK PRE POSKYTOVATEĽOV  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

          ROZSAH : 30 hodín

2.     ROZVOJ EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE

         ROZSAH : 20 hodín 

3.     ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTOM SENIOROM 

          ROZSAH : 10 hodín 

4.     ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A AUTIZMOM

         ROZSAH : 10 hodín  

5.     ŠPECIFIKÁ KOMUNIKÁCIE S KLIENTMI S PSYCHOTICKÝM OCHORENÍM

         ROZSAH :20 hodín /10 hodín školenie +10 hodín nadstavbový tréning zručností /          

6.     STRATÉGIE ZVLÁDANIA KONFLIKTOV V PRAXI POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

         ROZSAH : 10 hodín         

 7.    STRATÉGIE ZVLÁDANIA AGRESIVITY

         ROZSAH : 10 hodín

8.     PROAKTÍVNE ZVLÁDANIE PSYCHICKEJ ZÁŤAŽE A STRESU

         ROZSAH : 10 hodín 

9.     ZÁSADY PSYCHOHYGIENY, DUŠEVNÁ ODOLNOSŤ A PREVENCIA VYHORENIA

         ROZSAH : 20 hodín      

10.   BUDOVANIE TÍMU A TÍMOVÁ  PRÁCA

         ROZSAH : 20 hodín 

11.  PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHIATRICKÉ MINIMUM PRE POSKYTOVATEĽOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

         ROZSAH :  20 hodín 

12.  TVORBA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

         ROZSAH : 20 hodín  


II. Kľúčový pracovník klienta v sociálnych službách

Rozsah kurzu: 100 vyučovacích hodín 

Kurz tvorí 5 samostatných vzdelávacích modulov:

1.   KOMPETENCIE KĽÚČOVÉHO PRACOVNÍKA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

ROZSAH :  20 hodín 

2.   EQ AKO NÁSTROJ SEBARIADIANIA A RIADENIA VZŤAHOV S KLIENTMI A ICH OPATROVATEĽMI/RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI/

ROZSAH :  20 hodín 

3.   KOMUNIKÁCIA AKO NÁSTROJ NA BUDOVANIE VZŤAHOV S KLIENTMI A ICH OPATROVATEĽMI/RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI/

ROZSAH :  20 hodín 

4.   PSYCHOLOGICKÉ , PSYCHIATRICKÉ A PRÁVNE MINIMUM

ROZSAH :  20 hodín 

5.    TVORBA INDIVIDUÁLNYCH PLÁNOV

ROZSAH :  20 hodín


III. Psychosociálny výcvik

Rozsah kurzu: 30 vyučovacích hodín 

Kurz tvoria 3 samostatné vzdelávacie moduly: 

1.        EQ, SEBAUVEDOMENIE A SEBAPOZNÁVANIE

ROZSAH :  10 hodín 

2.       KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI

ROZSAH :  10 hodín 

3.       RIEŠENIE KONFLIKTOV 

      ROZSAH :  10 hodín

 

 

 

Veríme , že rozvojové programy pre poskytovateľov sociálnych služieb

 budú prínosným pomocníkom vo Vašom odbornom raste.